Algemene ledenvergadering maart 2022


VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING EHBO VERENIGING ST. BERNARDUS 21 MAART 2022.
UDENHOUT
1. Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
4 Personen hebben zich afgemeld.
Cynthia heeft heerlijke taarten gebakken. (i.v.m. 90-jarig bestaan).

Het is een kort actief jaar geweest.
Advies aan alle leden: zorg dat je voldoende herhalingslessen volgt/ de herhaling dag bijwoont. Dit i.v.m. her certificering. Het is van belang dat het diploma geldig blijft.

Enige punten van de ALV van vorig jaar worden uitgelicht.
Meer publicatie. Bekendmaking nieuws van de vereniging.
Hierdoor hebben we een cursus EHBO kunnen verzorgen.
Wellicht dat er het komende seizoen bij voldoende deelname, wederom gestart kan worden met een nieuwe cursus.

Contacten met andere verenigingen door Ton Bluijs is opgestart.
Nu alle regelgeving op het gebied van corona van de baan zijn, kan dit verder uitgewerkt worden.

90-Jarig jubileum. Een feestcommissie is samengesteld. Besloten is geen feest te geven maar er wordt op een andere manier aandacht aan het jubileum besteedt.

EHBO cursus op de zaterdag niet door iedereen positief ervaren. Dit is ook door het bestuur opgemerkt en bij planning nieuwe datum voor cursus zal dit opnieuw besproken worden.
Er wordt opgemerkt dat meerdere avonden i.p.v. 4 zaterdagen, wellicht beter is i.v.m. verwerking van de hoeveelheid lesstof.
De deelnemende cursisten aan de laatste cursus zijn allen geslaagd maar hebben niet allen een tevreden gevoel er aan over gehouden.
Gerard steekt hand in eigen boezem en zegt het lesgeven aan te moeten passen.
Ton stelt voor om bv de 4 zaterdagen aan te houden als lesdagen maar op verzoek ook nog ergens op een maandagavond extra les te geven.
Wordt door het bestuur opnieuw bekeken.

2. Verslag secretariaat:
Helaas is het voor Nicole niet mogelijk bij de vergadering aanwezig te zijn.
Omdat Corry niet bij stem is, is Kirsten Denissen bereidt het verslag van het secretariaat voor te lezen.

3. Kascommissie verwelkomen:
Peter heet de kascommissie welkom. Deze bestaat dit jaar uit Marion Timmermans en Ton Bluijs.

4. Verslag kascommissie over 2021:
De commissie is bij de penningmeester geweest en zij hebben de boeken ingezien.
Door corona weinig tot geen posters-inkomsten. De administratie zag er perfect uit.
Wij zijn een gezonde vereniging.
5. Verslag penningmeester:
Tiny geeft een toelichting op de resultatenrekening/ balansrekening.
Het is op financieel gebied ook een heel rustig jaar geweest uiteraard.

6. Bedanken kascommissie:
Peter dankt de kascommissie.

7. Decharge penningmeester:
Er wordt decharge verleent aan de penningmeester voor het boekjaar 2021.

8. Aanstelling kascommissie over het jaar 2022:
Ton Bluijs is aftredend. Marion blijft nog een jaar kascommissie-lid. Cynthia Schalken meldt zich aan als nieuw kascommissie-lid.

9. Verslag coördinator posten/ verbandmeester:
Helaas nooit gepost in 2021. Uniek.
Maar goed nieuws. De evenementen mogen en kunnen weer opgestart worden dus zal er geregeld om posters gevraagd worden.
De EHBO-tassen zijn weer up to date. Heel belangrijk.
We zullen een manier moeten zien te vinden om mensen die nooit posten aan te moedigen om ook eens een paar uur te posten. Er wordt nooit met 1 persoon gepost en het streven is ook altijd om samen met iemand te posten die dat al vaker gedaan heeft.

Om als kleine vereniging genoeg mensen te krijgen om te posten bij grote evenementen valt niet mee.
Er is overleg geweest met EHBO verenigingen in de omliggende dorpen, maar het probleem is daar ook hetzelfde.
Dus oproep aan alle gediplomeerden. Meld je eens aan om mee te posten. Het verrijkt je kennis en je staat er echt nooit alleen voor.

Posten Udenhout onder Zeil is rond.
Wellicht dat bij dit soort grotere evenementen men in de toekomst een bedrijf voor EHBO-verlening zal moeten inhuren.
Wij als EHBO-ers kunnen dan uiteraard ook diensten meedraaien, maar moeten wij dat dan willen en willen hun dat??
Bart gaat dit punt met de organisatie die weekend bespreken.

10. Pauze.

11. Statutaire bestuurswisseling.
Aftredend en beiden herkiesbaar zijn: penningmeester Tiny van Kempen en
bestuurslid/ verbandmeester Bart Heuvelmans
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
Beiden worden benoemd met instemming van de vergadering voor een volgende periode.
Bart geeft door dat dit voor hem de laatste keer zal zijn.
Hopelijk is er ruim voor die tijd iemand die de taken van Bart te zijner tijd over wilt nemen. Het zou fijn zijn dat deze persoon een seizoen met Bart mee gaat draaien om zo al van het een en ander op de hoogte te zijn.
Men kan zich uiteraard aanmelden bij het secretariaat.

12. Jubilarissen.
Anja Leijten is 12 ½ jaar lid van de vereniging.
Eerst alleen kinderletsel maar daarna het volledige EHBO diploma behaald.
Helaas is Anja niet aanwezig om de attentie in ontvangst te nemen.
Dit wordt later bij haar thuis afgegeven.

Ondertussen is Annie Heuvelmans ook aangeschoven.
Bart Heuvelmans is inmiddels 25 jaar lid van de vereniging. Van die 25 jaar heeft hij ook al 20 jaar de post van verbandmeester/ postenindeling en vertrouwenspersoon op zich genomen.
De voorzitter dankt hem hartelijk daarvoor.
Bart ontvangt van de Nationale Bond het zilveren insigne met een oorkonde daarbij.

Annie verzorgt al jaren het nieuwe seizoenboekje en verricht op de achtergrond hand en span diensten voor de vereniging. Als dank ontvangt Annie daarvoor een mooi boeket bloemen.

Beiden ontvangen van de aanwezigen een hartelijk applaus en felicitaties.

13. Rondvraag.
Gerard: Verzoek om er over na te denken om nieuwe AED-trainers aan te schaffen.
Dit wordt meegenomen naar de eerstvolgende bestuursvergadering.

Cynthia: Vraagt of er voor verbandmeester een officiële opleiding is.
Dit is niet het geval. Advies is wel te beschikken over een EHBO diploma zodat men van verbanden en toebehoren ook al wat op de hoogte is.

De aanwezige leden geven aan het bestuur complimenten i.v.m. de invulling/ aanpassing van de lessen in corona-tijd en hoe men per e-mail goed op de hoogte is gehouden.
Het bestuur dankt de aanwezigen voor dit compliment.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en wenst allen een wel thuis.