Algemene ledenvergadering


Notulen Ledenvergadering
Aanwezig incl. bestuur 20 personen
Afwezig met vermelding: Gerrie van Nuenen, Kirsten Denissen, Corrie Pijnenburg, Antoinette Hannen van Os, Marion Timmermans, Myriam v.d. Plas- Snellen.
Bestuur aanwezig:
Peter Santegoets, Bart Heuvelmans, Corry Frijters, Nicole Schoenmakers, Tiny van Kempen
Start exact 20.00 uur
1. Peter heet iedereen welkom en herinnert de leden aan de corona regels

Examen is verzet naar 28 september, daarna hebben we weer 4 nieuwe leden.
Het nieuwe rooster heeft iedereen ontvangen, we hebben het aangepast i.v.m. de beperkingen betreffende corona. Mochten daar vragen over zijn dan horen we dat graag.
In memorium Wim van Gorkum, tekst op de website.
Een heugelijke gebeurtenis is dat Tiny van Kempen een koninklijke onderscheiding heeft gehad. Verder hebben we een jubilaris, hierover straks meer.
2. Verslag secretariaat, Nicole leest dit voor.

3. Kascommissie Lenie van Spelde is aanwezig, Kirsten Denissen heeft afgemeld.

Lenie geeft aan dat het er allemaal goed uit ziet. Als opmerking geeft Lenie aan dat de kas erg goed gevuld is. Dat klopt, maar dit zal terug lopen doordat het leden aantal terug loopt.
Het doel is dat we binnen een paar jaar het ledenaantal omhoog willen halen naar ca. 70 leden i.p.v. 50 leden. Eventuele ideeën van leden zijn hiervoor welkom. Wanneer alle leden de EHBO vereniging promoten zal het in de toekomst ook blijven bestaan.
De kascommissie heeft het goed gekeurd.
4. Tiny geeft een toelichting op de financiële kant. Inkomsten en uitgaven, neemt hij even door.

Donateur is de Rabobank, de grote clubactie, Subsidie is van de gemeente Tilburg, 2 x BHV cursussen, posters gelden. Lasten: bijdrage aan de landelijke organisatie, verband middelen,
We hebben een nieuwe AED aangeschaft, samen met Ouderen en welzijn. We hebben een ruim positief saldo, de gemeente Tilburg heeft dit inmiddels goed gekeurd.
De balans wordt vervolgens ook nog even toegelicht. Tiny heeft in 2019 geld van de zakelijke rekening overgeboekt naar de spaarrekening, dus deze is positief gestegen.
Debiteuren / crediteuren zijn 0 per 31 december, daar Tiny wil dat alles is afgewerkt voor de jaarwisseling. Eigen vermogen is gecorrigeerd zodat de vereniging er beter voor staat.
Samenvatting/ conclusie: dat we een gezonde vereniging zijn.
90 jarig jubileum mag ook als doel hebben om meer leden te werven of iets ludieks voor de gemeenschap. Er zijn geen vragen meer en de balans wordt goedgekeurd.

5. Peter neemt het woord weer over. Verleningen zijn voortaan digitaal, de pasjes kosten € 5,00 maar wij zorgen daar als vereniging voor, dus leden mogen dat aangeven wat ze willen.

Hij wijst de leden nog even op de mogelijkheid voor het stemmen bij de Rabobank, Wanneer je een rekening hebt bij de Rabobank dan moet je lid worden, dit kost niks maar heeft als voordeel dat de EHBO vereniging dan meer geld kan ontvangen van de Rabobank, Clubactie.
6. Bedanken Kascommissie Lenie & Kirsten

7. Aanstelling kascommissie Lenie heeft het 2 jaar gedaan, Kirsten 1 jaar.

Dus Lenie stopt, Kirsten mag nog 1 jaar en Ton Bluijs meld zich aan voor de kascommissie 2020.
8. Verslag posten door Bart Heuvelmans, het is in 2019 allemaal gelukt om voldoende posters te krijgen. Het was een druk jaar en ook een goed jaar betreffende he posten.

In 2020 valt nu een gat, er is nog niets gepland. De opbrengsten van het posten vallen in 2020 weg, dus zal volgend jaar een gat slaan in de begroting.
9. Pauze

10. Jubilea Walther van Hoof is 25 jaar bij de EHBO vereniging. Walther krijgt een oorkonde, een speldje en een Italiaans pakketje.

12.Statutaire bestuurswisseling. Er is dit jaar geen bestuurswisseling i.v.m. de wisselingen vorig jaar in het bestuur.
13. Rondvraag:
Peter geeft nog extra toelichting i.v.m. de lezing betreffende drugs en alcohol, daar we daar als EHBO ers nog tekort schieten, daarom willen we dit extra aandacht geven voor posters en EHBO.
Ad Simons vraagt waarom er in december geen lessen worden gegeven.? Dit is i.v.m. de drukte in december. Wat gebeurd er als je inschrijft per mail? Dan krijg je een antwoord dat het genoteerd staat. Ton Bluijs vraagt hoe het gaat als je wordt uitgeloot, zodat je toch wel je competenties kan halen. Esther geeft aan dat ze ervaring heeft met lesgeven op school, daar wil ze graag wat extra informatie geven. Tonny heeft haar twijfels of dat wel leden zal opleveren. We willen het graag in het dorp houden. Fijn als iedereen er even overdenkt wat er kan ter promotie.
Lenie geeft aan dat alleen een zaterdag wel weinig is als herhaling EHBO. Ton geeft aan dat het goed zou zijn als er bij Udenhoutse bedrijven ook wat meer personeelsleden een volledige cursus EHBO volgen. Walther geeft aan dat je de mensen moet nabellen. Gerard verteld dat er ook een mogelijkheid is om een online cursus te volgen, dan moet je alleen nog je praktijk doen. De theorie doe je thuis, dit wordt getoetst en dan kan je de praktijk nog hier doen. Cynthia vraagt zich af of wij de verlengingen aanvragen of dat de leden dit zelf willen doen?
14. Slotwoord:
Peter sluit de vergadering af. We hebben behoorlijk gesleuteld aan de website en vraagt of de leden dit regelmatig bekijken. We hebben een financiële pagina toegevoegd en alle verplichtingen die er zijn staan erop. Lenie heeft hiervoor gezorgd. De statuten zijn nog uit de vorige eeuw, deze worden ook nog aangepast. Alle lessen staan erop. Met dank aan Lenie die blijft dit nog doen. Facebook wordt bijgehouden door Cynthia bedankt hiervoor.
Bart geeft aan dat degene die geen mail hebben of graag een boekje willen dat ze dit kunnen aangeven.
Peter bedankt iedereen voor de komst. Fijn dat we toch met een aantal mensen hier zijn.
We beginnen vol goede moed aan het nieuwe seizoen.
Sluiting: 21.30 uur