Verslag algemene ledenvergadering 2023

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING EHBO VERENIGING ST. BERNARDUS TE UDENHOUT D.D. 20 MAART 2023

1. Opening door de voorzitter:
De voorzitter Peter Santegoets opent even na 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Speciaal welkom aan de instructeurs en de leden van de kascommissie.
6 Personen hebben zich afgemeld. Kirsten komt later.

Het is een volledig actief jaar geweest. Vanaf 17 januari 2022 konden de herhalingslessen weer hervat worden. Wel onder strikte regels maar dat was voor de vereniging geen probleem.
In het begin werden de herhalingslessen niet zo druk bezocht. Dit was anders na de zomervakantie. Gelukkig maar want het is, om het EHBO-diploma geldig te houden, heel belangrijk om de nodige herhalingslessen bij te wonen.

Wellicht door het plaatsen van advertenties in De Wegwijzer, meldingen op facebook en op onze website hebben we in het begin van 2022 en na de zomervakantie van 2022 een nieuwe cursus EHBO kunnen geven.
In totaal 14 deelnemers en alle 14 zijn geslaagd.
Hopelijk kunnen we na de zomervakantie van 2023 opnieuw een cursus starten. Te zijner tijd volgen er weer publicaties in De Wegwijzer e.d. Echter opgeven kan altijd via e-mail naar het secretariaat.

Op advies van Gerard van de Wouw is er inmiddels een nieuwe oefen AED aangeschaft.

Benadering vereniging door Ton Bluijs. Hij heeft hier en daar al wel contact gehad met diverse verenigingen. Wel gemerkt dat heel veel actieve leden van de verenigingen het al zo druk hebben dat een
EHBO cursus er nog even niet in zit. Ton blijft toch op dit gebied actie ondernemen.
Inmiddels is SvSSS (en daarna de EHBO vereniging) benadert door de leerling Joep van Roessel van het ROC Tilburg (stage opdracht) om eens te inventariseren bij de sportclub hoe het is gesteld met de kennis
van EHBO en hoeveel gediplomeerden/ BHV-ers er zijn.
Deze leerling is opnieuw nu in overleg met de school over hoe invulling daaraan te geven en neemt daarna weer contact met de EHBO vereniging op.

Cynthia (meldingen facebook) en Lenie (nieuws op de website) worden bedankt voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar.

Daarna wordt gevraagd of men nog opmerkingen heeft over het jaarverslag van vorig jaar. Deze zijn meegestuurd met de uitnodiging voor deze ALV en staan vermeld op de website.
Niemand heeft hierover nog op- of aanmerkingen.

2. Verslag secretariaat:
Nicole leest het jaarverslag voor over 2022, die door haar en Corry is opgesteld.

3. Kascommissie verwelkomen:
De voorzitter heeft aan het begin van de vergadering de leden van de kascommissie reeds welkom geheten.

4. Verslag kascommissie over het jaar 2022:
Marion Timmermans (2e keer) Cynthia Schalken (1e keer).
Beiden hebben de stukken over 2022 ingezien. Alles was heel duidelijk en netjes op orde. Complimenten aan de penningmeester Tiny van Kempen.

5. Verslag van de penningmeester:
Deze geeft uitleg over de resultatenrekening/ balans 2022. Aan de cijfers is te zien dat na corona de activiteiten weer aan het toenemen zijn.
Het eigen vermogen van de vereniging is wederom wat gegroeid.
Besloten is daarom door het bestuur, de contributie te laten zoals deze is en niet te verhogen.

Vraag van de vergadering is: hoogte eigen vermogen/ spaarrekening, gevaar voor aanvraag/ ontvangen van subsidie??
De gemeente vraagt alleen om de resultatenrekening. Andere cijfers worden daarom niet toegezonden.

6. Bedanken kascommissie:
De kascommissie wordt bedankt voor het controleren van de cijfers.

7. Decharge penningmeester:
Aan de penningmeester wordt décharge verleend.

8. Aanstelling kascommissie over het jaar 2023:
Marion Timmermans is aftredend. Cynthia Schalken blijft nog een jaar aan en als nieuw kascommissie-lid wordt Lenie van Spelde verwelkomt.

9. Verslag coördinator posten/ verbandmeester:
Tot nu hebben we de aanvragen voor de evenementen van het afgelopen jaar v.w.b. invulling posten goed in kunnen vullen.
Kirsten Denissen heeft het posten overgenomen en werkt nu nog samen met Bart.
Bart treedt volgend jaar ook af als materiaalbeheerder dus hopelijk is er iemand binnenkort bereidt om dit over te gaan nemen.
Deze persoon kan nog een seizoen dan met Bart meelopen om in ieder geval al heel wat ervaring op te doen.
Wat zijn zoal zijn taken: tassen/ kleding oké voor het posten, longen/ gezichten torso’s, aanvullen materiaal lesstof en benodigdheden voor posten.
Samen met de instructeurs/ instructrices zorgen voor juist benodigd materiaal voor het EHBO examen.
De persoon hoeft niet persé lid te zijn van de vereniging.
Binnenkort wordt er een functieomschrijving opgesteld van al zijn werk als materiaalbeheerder.
De vacature wordt later vermeld op onze website/ op facebook en in De Wegwijzer en in onze Nieuwsbrief.

HIERNA VOLGT ER SPONTAAN EEN APPLAUS ALS WAARDERING VOOR HET WERK VAN HET BESTUUR VAN DE AANWEZIGE LEDEN.

10. Pauze.

11. Statutaire bestuurswisseling:
Aftredend en helaas niet meer herkiesbaar is Nicole. Niemand heeft zich aangemeld om de functie over te nemen.
Hopelijk blijft ze aan tot er zich iemand heeft aangemeld.
Wel heeft ze toegezegd de Nieuwsbrief te willen blijven verzorgen. Super fijn.
Nicole zal ook een functieomschrijving opstellen.
De vacature zal net zoals de vacature van Bart vermeld worden in de Nieuwsbrief/ De Wegwijzer/ op facebook en op onze website.

12. Jubilarissen/ geslaagden:
Jubilaris: Marije van Wijk is 12.5 jaar lid van de vereniging. Helaas is ze niet aanwezig om de attentie in ontvangst te nemen. Wordt voor gezorgd.
Geslaagden: De 7 deelnemers van de laatst gehouden EHBO-cursus zijn allen geslaagd en uitgenodigd om het diploma in ontvangst te nemen.
Geen afmeldingen ontvangen maar helaas maar 2 personen van de 7 aanwezig.
Gerard reikt aan hen het diploma uit en Nicole de attentie.
De overige personen ontvangen/ of halen het diploma met attentie op.

13. Rondvraag:
Gerard vd Wouw: Betreft AED/ reanimatie: Verzoek om i.p.v. de grote pop een kleine torso erbij aan te schaffen. Dit i.v.m. o.a. kosten vervanging longen/ aantal deelnemers. De grote pop er wel bij houden als extra. Het maximaal aantal personen per herhaling AED/ reanimatie proberen op 7/8 personen te houden.
Het verzoek nemen we mee naar de volgende bestuursvergadering.

Ad de Kok: Posten bij Hoppenbrouwers. Waarom geen gebruik maken van eigen BHV-ers? Het bedrijf wil dat eigen BHV-ers net als ieder ander personeelslid tijdens Hopcafé en BBQ een vrije middag/ avond hebben. Vandaar vraag aan ons voor EHBO-ers.

Corrie Pijnenburg: Digitaal of fysiek pasje. Kosten voor fysiek pasje is € 5,- Voor aanvraag verlenging bij de leden informeren wat de voorkeur is.
Tip: op reanimatie herhalingsles melding maken dat men zelf via Hartslag.nu de verlenging moet ingeven. Diegenen die de reanimatie/ herhalingen bij de gemeente volgen, wordt de verlenging door de gemeente geregeld.

Marion Timmermans: Contributie kan teruggevraagd worden bij de zorgverzekering. Is reeds bekend bij de vereniging en ook aan alle leden doorgegeven. De factuur voor contributie inning wordt door Nicole zo opgesteld dat deze zo bij de zorgverzekering kan worden ingediend. Uitkering verschilt per zorgverzekering en hoe men is verzekerd.

Peter Santegoets: Kirsten is later binnengekomen. Peter dankt haar dat ze het regelen van het posten op haar heeft genomen.

14. Sluiting:
Peter sluit de vergadering om 21.30 uur en vermeld nog even snel dat iedere tip voor een ander bestuurslid altijd welkom is.