Huishoudelijk reglement


Art. 1.0 Algemene bepalingen.
1.1 De naam van de vereniging wordt zoveel mogelijk voluit gebruikt. De officiële naam is Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging St. Bernardus Udenhout.
1.2 Bij afkorting, spraakgebruik en verslaglegging kan worden volstaan met EHBO Vereniging St. Bernardus Udenhout.
1.3 De vereniging is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO te Culemborg.
1.4 Het beeldmerk van de vereniging is zoals in de kop weergegeven.

Art. 2.0 Van de leden.
2.1 De aanmelding als lid van de vereniging geschiedt schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging.
2.2 De aanmelding dient door een natuurlijk persoon te geschieden. Bij minderjarige moeten de ouders of voogd mede ondertekenen.
2.3 Het bestuur beoordeelt de aanmelding volgens art. 4. Van de statuten en neemt een besluit over de aanmelding.
2.4 De datum van het lidmaatschap c.q. jeugdlidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgende op die, waarin door het verenigingsbestuur een besluit is genomen.
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en E-mail adres worden in de ledenlijst opgenomen.
2.5 Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mede te werken volgens art. 2 van de statuten.
2.6 Adreswijzigingen dienen terstond aan het secretariaat bekend te worden gemaakt.
2.7 Ere, en buitengewone leden hebben in de vergadering een adviserende stem.
2.8 Indien de reden tot vervalverklaring van het lidmaatschap, gesteld in art. 6, lid 3,4 en 5 van de statuten is opgeheven, kan, indien gewenst, de betrokkene zich wederom als lid aanmelden.
2.9 De leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter behandeling op de algemene vergadering. De indiening dient schriftelijk te geschieden uiterlijk acht dagen voor de vergaderingsdatum

Art. 3.0 Van het bestuur.
3.1 Van de bestuursleden treedt, volgens een te maken rooster ieder jaar een derde af. Het eerste en tweede jaar een derde, naar beneden afgerond en het derde jaar de rest. Voorzitter, Secretaris en/of Penningmeester treden nooit gelijktijdig af. Tussentijds ontstane vacatures worden de eerstvolgende ledenvergadering aangevuld. De gekozenen treden periodiek af op de tijd bepaald voor hen wiens plaats zij hebben ingenomen.
3.2 Aftredende bestuursleden zijn verplicht, bij het uit functie treden, de onder hun berusting zijnde bescheiden, boeken, correspondentie en andere eigendommen van de vereniging direct aan hun opvolger of aan de nog in functie zijnde bestuursleden over te dragen.
3.3 Het bestuur heeft het recht kandidaten te stellen tot het dubbeltal van de aan te vullen vacatures.
3.4 Zowel bij periodieke, als bij tussentijdse vacatures in het bestuur hebben de leden het recht een of meer kandidaten te stellen. De kandidatenlijst dient tenminste door 5 leden mede ondertekend te worden en dient uiterlijk voor aanvang van de vergadering ingediend te worden bij het secretariaat.
3.5 De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de vicevoorzitter.
3.6 De secretaris voert de correspondentie en zorgt voor de notulering van de vergadering. Hij/Zij is voorts belast met de ledenadministratie, het opstellen en indienen van het jaarverslag en het beheer van het archief.
De secretaris kan zich laten bijstaan door een tweede secretaris of een ledenadministrateur.
3.7 De penningmeester is belast met het innen van de contributie en het doen van de betalingen. Hij/Zij voert het beheer van de geldmiddelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven. Hij/Zij voert alle correspondentie verband houdende met het financiële beheer. Hij/Zij is verantwoordelijk voor alle onder zijn/haar beheer zijnde gelden welke zijn gestort op bankrekeningnummers van de vereniging.
3.8 De overige bestuursleden kunnen door het bestuur met bijzondere opdrachten worden belast

Art. 4.0 Van de verificatiecommissie. (statuten art. 15.2 t/m 15.5)
4.1 Jaarlijks wordt door de vereniging in de jaarvergadering een verificatiecommissie (kascontrole) benoemd. Deze commissie bestaat uit twee leden en een reserve lid van de vergadering, maar geen bestuurslid zijnde.
4.2 De penningmeester roept tenminste dertig dagen voor de vergadering deze commissie bijeen ten behoeve van het onderzoek en de controle op de jaarrekening van de penningmeester.
De commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4.3 Jaarlijks is bij toerbeurt een der leden aftredend. Een afgetreden commissielid kan terstond worden herkozen.
4.4 Goedkeuring door de jaarvergadering strekt het bestuur tot decharge.
4.5 Wordt de goedkeuring geweigerd, dan kan de algemene ledenvergadering besluiten tot verder te nemen maatregelen.

Art. 5.0 Van de afvaardiging.
5.1 Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op rayon, district en landelijke bijeenkomsten, aan EHBO wedstrijden en demonstraties kunnen door het bestuur afgevaardigden worden aangewezen.
De daaraan verbonden reis en verblijfskosten komen voor rekening van de vereniging.

Art. 6.0 Van het stemmen.
6.1 De stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de voorzitter na raadpleging van de algemene ledenvergadering anders bepaalt, uitgezonderd bij het verlenen van erefuncties, deze kunnen geschieden bij acclamatie.
6.2 Bij de stemming wordt niemand gekozen verklaard die niet de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald. Is bij de eerste stemming geen voldoende aantal kandidaten gekozen dan heeft herstemming plaats tussen de personen die het grootste aantal stemmen hebben behaald tot het dubbeltal der nog niet bezette plaatsen. Hebben meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan komen deze allen voor herstemming in aanmerking. De kandidaten die bij herstemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd worden gekozen verklaard. Bij een gelijk aantal stemmen wordt opnieuw gestemd.
6.3 Over zaken geschiedt de stemming mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering anders bepaalt.
6.4 De algemene vergadering stelt de bedragen vast welke jaarlijks door de leden, dan wel eenmalig door de donateurs en begunstigers gestort zullen worden, evenals de toeslag die bedrijven worden opgelegd bij cursussen en lidmaatschap van personeelsleden.

Art. 7.0 Slotbepalingen.
7.1 In dit reglement kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering. In de oproep van de algemene ledenvergadering dient de reglementswijziging woordelijk te worden opgenomen.
7.2 Bij de ontbinding van de vereniging wordt het eventuele batig saldo beschikbaar gesteld aan een nader te bepalen bond, vereniging of instelling die hetzelfde doel nastreeft als in de statuten in art. 2 wordt genoemd.
7.3 In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, of bij geschillen betreffende uitleg van de daarin voorkomende bepalingen beslist het bestuur.


Aldus opgemaakt te Udenhout d.d.1 februari 2000 en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering te Udenhout d.d. 15 maart 2000

Getekend:

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: