Statuten St. Bernardus Udenhout

Statuten.
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging St.Bernardus Udenhout” ook te noemen “E.H. B. O. Vereniging St. Bernardus Udenhout” en is gevestigd te Udenhout .

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel, het bevorderen van gediplomeerde eerste hulp ter voorbereiding op ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke eerste hulp bij ongelukken, calamiteiten en rampen in de meest ruime zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
⦁ Het organiseren van cursussen Eerste Hulp Bij Ongelukken, reanimatie, verbandleer, sport letsels en andere cursussen;
⦁ Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
⦁ Het organiseren van oefeningen en doelgerichte propaganda;
⦁ Het samenwerken met andere verenigingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/ of het voor komen van ongelukken op het terrein van de volksgezondheid;
⦁ Het openen en bestendigen van contacten met overheden alsmede het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan deze;
⦁ Het deelnemen aan commissies van overheden of overkoepelende organisaties die ten doel hebben het stellen van richtlijnen en wettelijke bepalingen, voor zover zij van toepassing zijn op ongevallen calamiteiten en rampbestrijding;
⦁ Alle andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging .

Artikel 2a
De vereniging kan na goedkeuring van de algemene ledenvergadering zich aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Dit wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4
De vereniging kent :
⦁ gewone leden;
⦁ jeugdleden;
⦁ ereleden;
⦁ begunstigers .
Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden, worden daaronder zowel de jeugdleden, gewone leden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
Als gewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten na schriftelijke aanmelding alle natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die het doel van de vereniging in artikel 2 van deze statuten beschreven, nastreven.
⦁ Over toelating als lid beslist het bestuur.
⦁ Met toestemming van het bestuur kunnen personen beneden de leeftijd van zestien jaar worden toegelaten tot jeugdlid indien zij de opleiding tot het diploma jeugd A en/ of jeugd B volgen of gevolgd hebben

Voor de toelating van een minderjarige volgens de wet als gewoon lid of de toelating tot jeugdlid is
tevens de schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.
⦁ Tot erelid kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich voor de vereniging bij zonder verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Artikel 5
Het Lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt;
⦁ door de dood van het lid;
⦁ door opzegging door het lid;
⦁ door opzegging door de vereniging;
⦁ door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk voor één december van het lopende boekjaar geschieden.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door het lid mogelijk:
A indien redelijkerwijs niet van het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
B. binnen vier weken nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, dan wel binnen vier weken nadat zulks aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
C. binnen vier weken nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie .
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3a Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts schriftelijk voor één december van het lopende boekjaar geschieden.
3b. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wij ze benadeelt .
4b. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst .
4c. De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5 . Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering.
Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomst
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenk— ingen en anderen inkomen .
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering .
Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrij gesteld.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, geheel of gedeelte lijk, vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering gekozen. Het bestuur benoemt uit hun midden een secretaris en een penningmeester.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uitsluit— end uit de leden van de vereniging benoemd. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen .
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene leden vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bij staan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen zoals bedoeld in artikel 15. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; uitgesloten wordt dat twee derde deel van het dagelijks bestuur (de voorzitter, secretaris en penningmeester) tegelijk aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar .
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voor zien.
7. Tussentijdse wijzigingen in de bestuurssamenstelling of van degene die het bestuur in en buiten rechte vertegenwoordigen dienen binnen vier weken aan het college van burgemeester en wethouders te worden doorgegeven .

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 13 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt .
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2  omschreven .
Zonder vermelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigheidbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester .
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging te vertegenwoordigen.

Artikel 12
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degene, die daartoe door het bestuur en/ of de algemene ledenvergadering zijn uit genodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene leden— vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering .
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5a. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen .
5b. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.Image
5c. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
5d. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

Artikel 14
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding .
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel .
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlengingen van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid .
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; onderbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de trouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkom— stig van een accountant als bedoeld in artikelen 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in Lid 1 bedoelde stukken ten minste vier weken voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de cormissie . De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bij staan.

Artikel 16
1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het het uitbrengen van één/ tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeen roeping van de algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan andere dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De bijeenroeping der algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene ledenvergadering plaatsvond, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op korter dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/ tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene ledenvergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 17
1. Wijziging in de statuten kan slecht plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wij z i ging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden .
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen opmaken .
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten wijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van de statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de door de Kamer van Koophandel gehouden verenigingen register .
7. Voordat de statuten aan de leden worden voorgelegd dienen deze in verband met subsidie, voor accordering te worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waaronder de vereniging valt.

Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging .
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit gaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie” .
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaar (s) , bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar (s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaar na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaar (s) als zodanig is aangewezen .

Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigingen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wij z i ging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1,2 en 5 van overeenkomstige toepassing .

Slotbepalingen
In gevallen, waarin niet bij wet, bij statuten of bij huishoudelijk reglement is voorzien, of bij geschillen omtrent de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, beslist het bestuur van de vereniging ,

Udenhout, 1 februari 2000 As